مهارت ها Skills

حرفه ای

اصول و روشهای برنامه نویسی شی گرا

حرفه ای

#Programming in C

حرفه ای

Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3

حرفه ای

Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

حرفه ای

Developing Microsoft SQL Server 2012 Databases

حرفه ای

Developing Windows Azure and Web Services

حرفه ای

برنامه نویسی تحت وب

حرفه ای

+Network

حرفه ای

CEH ) Certified Ethical Hackers )

حرفه ای

Windows 8,Configuring

حرفه ای

Installing and Configuring Windows Server 2012

حرفه ای

Administering Windows Server 2012

حرفه ای

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

حرفه ای

CCNA

حرفه ای

کاربردي CWNA

حرفه ای

MikroTik

حرفه ای

Virtualization

حرفه ای

مهندسی شبکه

حرفه ای

VOIP

حرفه ای

(UTM (Kerio Control

حرفه ای

عکاسی و نورپردازی تخصصی و استودیویی

حرفه ای

برنامه نویسی تخصصی Android موبایل توسط C#.NET Xamarin

حرفه ای

Information security management system(ISMS)ISO 27001

حرفه ای

مربیگری تكواندو