تحصیلات Education

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

دانشگاه پیام نور واحد زرقان

1390/07 الی 1396/10


کاردانی علوم کامپیوتر

دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

1380/07 الی 1383/03