راه های ارتباط با من

N a s i r - R e z a e e - N e z h a d

ایران - شیراز

تلفن ثابت : 071-36476915

تلفن همراه : 09177100280

E_Mail : Nasirr58@Gmail.com

E_Mail : Info@Programing-nasir.ir

E_Mail : Nasir@Ssana.ir

E_Mail : Info@Foculenz.ir

کد پستی : 71836-64680

شماره های حساب - بنام نصیر رضایی نژاد

شماره حساب بانک ملت 3872360379


شماره کارت 6104 3379 3740 7656


شماره شبا IR88 0120 0100 0000 3872 3603 79
شماره حساب بانک ملی 0109152734002


شماره کارت 6037 9974 1811 7967


شماره شبا IR30 0170 0000 0010 9152 7340 02
شماره حساب بانک صادرات 0103040381008


شماره کارت 6037 6915 4940 4283


شماره شبا IR41 0190 0000 0010 3040 3810 08نظام صنفی رایانه ای
نصیر رضایی نژاد
نصیر رضایی نژاد