راه های تماس Contact

ایران - شیراز

تلفن ثابت : 071-36476915

تلفن همراه : 09177100280

E_Mail : Nasirr58@Gmail.com

E_Mail : Info@Programing-nasir.ir

E_Mail : Info@Ssana.ir

کد پستی : 71836-64680

شماره های حساب - بنام نصیر رضایی نژاد

شماره حساب بانک ملت 3872360379


شماره کارت 6104 3379 3740 7656


شماره شبا IR88 0120 0100 0000 3872 3603 79بانک ملت

شماره حساب بانک ملی 0109152734002


شماره کارت 6037 9974 1811 7967


شماره شبا IR30 0170 0000 0010 9152 7340 02بانک ملی

شماره حساب بانک رفاه 295950663


شماره کارت 5894 6311 3819 9054


شماره شبا IR79 0130 1000 0000 0295 9506 63بانک رفاه
نظام صنفی رایانه ای
نصیر رضایی نژاد
نصیر رضایی نژاد